ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ποιότητα, Υγεία & Ασφάλεια

Η υψηλή ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει η BesiosWood εξασφαλίζεται, επίσης, μέσω του σωστού προγραμματισμού και της αποτελεσματικής διαχείρισης κάθε έργου, της συνεχούς επικοινωνίας με πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες, της βέλτιστης κατανομής εργασιών και αρμοδιοτήτων και της διαρκούς εκπαίδευσης του προσωπικού.

H πολιτική υγείας, ασφάλειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης που ακολουθεί η BesiosWood εστιάζει στην πρόληψη ατυχημάτων στους χώρους εργασίας, καθώς και την πρόληψη τυχόν ρύπανσης στο περιβάλλον και φθοράς σε εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό. 

Για τον σκοπό αυτό, μεριμνά για τη διαρκή εκπαίδευση των εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας, την ανάθεση σαφών και συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων κατά την εκτέλεση των εργασιών, τη σύνταξη προτύπων συμβάσεων που καθορίζουν τις υποχρεώσεις  των προμηθευτών, και τη συνεχή παρακολούθηση, αξιολόγηση και βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας των δραστηριοτήτων της.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας  σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 9001 το οποίο έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η BesiosWood διασφαλίζει την προσδοκώμενη ποιότητα στα προϊόντα και υπηρεσίες , με στόχο πάντα την ικανοποίηση των πελατών, των προμηθευτών και των συνεργατών μας.