ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ποιότητα, Υγεία & Ασφάλεια

Η υψηλή ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει η BesiosWood εξασφαλίζεται, επίσης, μέσω του σωστού προγραμματισμού και της αποτελεσματικής διαχείρισης κάθε έργου, της συνεχούς επικοινωνίας με πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες, της βέλτιστης κατανομής εργασιών και αρμοδιοτήτων και της διαρκούς εκπαίδευσης του προσωπικού.

H πολιτική υγείας, ασφάλειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης που ακολουθεί η BesiosWood εστιάζει στην πρόληψη ατυχημάτων στους χώρους εργασίας, καθώς και την πρόληψη τυχόν ρύπανσης στο περιβάλλον και φθοράς σε εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό. 

Για τον σκοπό αυτό, μεριμνά για τη διαρκή εκπαίδευση των εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας, την ανάθεση σαφών και συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων κατά την εκτέλεση των εργασιών, τη σύνταξη προτύπων συμβάσεων που καθορίζουν τις υποχρεώσεις  των προμηθευτών, και τη συνεχή παρακολούθηση, αξιολόγηση και βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας των δραστηριοτήτων της.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας  σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 9001 το οποίο έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η BesiosWood διασφαλίζει την προσδοκώμενη ποιότητα στα προϊόντα και υπηρεσίες , με στόχο πάντα την ικανοποίηση των πελατών, των προμηθευτών και των συνεργατών μας.

Πιστοποιήσεις Προϊόντων

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να αναζητήσετε τις βασικότερες πιστοποιήσεις των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχουν και διασφαλίζουν οι ξένοι οίκοι με τους οποίους συνεργαζόμαστε.

Ευνόητο είναι πως στην διάθεσή σας υπάρχουν πλήθος επιπλέον εξειδικευμένα πιστοποιητικά για κάθε προϊόν ή ομάδα προϊόντων και τα οποία μπορούμε να σας αποστείλουμε κατόπιν επικοινωνίας σας με το τμήμα πωλήσεων.

( sales[at]besios.gr )

ISO Certificates

CE Certificates

FSC Certificates Vario 2023 R

FSC Certificates Vario 2023 T

ISO Certificates

FSC Certificates

Μελαμίνες CE Certificate

FSC Certificate

ISO Certificates

FSC Certificates

ISO Certificates

CE Certificates